Palaukite...
Palaukite...
Užsakyti paslaugą
Jūs nesate prisijungęs prie sistemos. Norėdami užsakyti naują paslaugą, prisijunkite.
PavadinimasPaslaugos apibūdinimas
ŽEMĖS KONSOLIDACIJOS PROJEKTŲ INICIJAVIMO PASLAUGAŽemės konsolidacijos projektai rengiami siekiant tam tikroje kaimo vietovėje kompleksiškai pertvarkyti žemės sklypų ribas taip, kad būtų suformuotos racionaliai tvarkomos žemės ūkio valdos, pagerinta jų struktūra, sukurta kaimo infrastruktūra ir įgyvendinti kiti žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos apsaugos politikos tikslai ir uždaviniai. Daugiau informacijos Nacionalinės žemės tarnybos puslapyje: http://www.nzt.lt/go.php/lit/Zemes-konsolidacija/1
KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTŲ RENGIMO PASLAUGAKaimo plėtros žemėtvarkos projektai rengiami kaimo vietovėse siekiant kompleksiškai suplanuoti žemės naudmenų sudėties pakeitimą, miško sodinimą, kitą su žemės ūkiu susijusią veiklą ir suformuoti žemės ūkio ir alternatyviosios veiklos subjektų žemės valdas. Daugiau informacijos Nacionalinės žemės tarnybos puslapyje: http://www.nzt.lt/go.php/lit/Kaimo-pletros-zemetvarkos-projektai
ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTŲ RENGIMO PASLAUGAŽemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai rengiami, kai Nekilnojamojo turto registre įregistruotus žemės sklypus reikia padalyti, atidalyti, sujungti ar atlikti jų perdalijimą, pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar)būdą, taip pat formuojant naujus žemės sklypus valstybinėje žemėje. Daugiau informacijos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintose Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėse: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.85D26D5522CA.
ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTŲ RENGIMO PASLAUGAŽemės paėmimo visuomenės poreikiams projektai rengiami, kai žemė yra būtina visuomenės poreikiams. Daugiau informacijos Nacionalinės žemės tarnybos puslapyje: http://www.nzt.lt/go.php/lit/Zemes-paemimas-visuomenes-poreikiams
INFORMAVIMO APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ SISTEMOJE PASLAUGASuteikiama galimybė susipažinti su savo asmens duomenimis tvarkomais ŽPDRIS ir (arba) pateikti prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo vadovaujamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Daugiau informacijos pateikta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1P-26-(1.3 E.) patvirtintose Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos taisyklėse: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/69dcf00023c411e9bf1ef395f41d6fbc